EU pravila za umjetnu inteligenciju

Prijedlog Parlamenta

0 Flares 0 Flares ×

Bruxelless, 21. listopada 2020. – Europski parlament usvojio je jučer prijedloge kojima se definira novi zakonodavni okvir umjetne inteligencije. Prijedlozi potiču inovacije i osnažuju etičke standarde: uspostavljaju ravnotežu između zaštite građana i poticanja razvoja te tehnologije, uvode sustav građanskopravne odgovornosti kojim se štite i pojedinci i poduzeća te uspostavljaju djelotvoran sustav zaštite intelektualnog vlasništva te načela i obaveze koje moraju poštovati inženjeri koji sudjeluju u razvoju rješenja utemeljenih na tehnologijama umjetne inteligencije.

Prijedlozi su tako formulirani da bi, ako se provedu, Uniju mogli učiniti globalnom predvodnicom u razvoju umjetne inteligencije. Očekuje se da će Komisija podnijeti zakonodavni prijedlog o umjetnoj inteligenciji već početkom sljedeće godine.

Visokorizične tehnologije umjetne inteligencije, primjerice one s mogućnošću samostalnog učenja, trebale bi biti oblikovane tako da u svako doba omogućuju ljudski nadzor.

Budući propisi trebali bi počivati na nekoliko vodećih načela, među kojima su: umjetna inteligencija koja je usmjerena na čovjeka i koju je osmislio čovjek, sigurnost, transparentnost i odgovornost, mjere zaštite od pristranosti i diskriminacije, pravo na pravnu zaštitu, društvena odgovornost i odgovornost za okoliš te poštovanje privatnosti i zaštita podataka.

Visokorizične tehnologije umjetne inteligencije, primjerice one s mogućnošću samostalnog učenja, trebale bi biti oblikovane tako da u svako doba omogućuju ljudski nadzor. Ako se koristi funkcija koja bi mogla teško prekršiti etička načela i koja je potencijalno opasna, treba onemogućiti samostalno učenje i uvesti potpuni ljudski nadzor.

Predlaže se i uvođenje sustava odgovornosti za štetu koju prouzroči umjetna inteligencija – svi operateri visokorizične umjetne inteligencije snosili bi isključivu odgovornost za svu nastalu štetu. Jasan pravni okvir pružio bi pravnu sigurnost poduzećima i tako potaknuo inovacije, a istodobno bi onemogućivanjem potencijalno opasnih aktivnosti zaštitio građane i poticao njihovo povjerenje u tehnologije umjetne inteligencije.

Predlaže se i uvođenje sustava odgovornosti za štetu koju prouzroči umjetna inteligencija

Pravila bi se trebala primjenjivati na fizičke i virtualne aktivnosti umjetne inteligencije koje uzrokuju ozljedu ili štetu za život, zdravlje, tjelesni integritet ili imovinu, odnosno uzrokuju znatnu nematerijalnu štetu koja je rezultirala „provjerljivim ekonomskim gubitkom”. Iako su visokorizične tehnologije umjetne inteligencije rijetke, europarlamentarci smatraju da bi njihovi operateri trebali imati osiguranje slično onome za motorna vozila.

Što se tiče umjetne inteligencije i intelektualnog vlasništva, europarlamentarci smatraju da je važno utvrditi razliku između ljudskog stvaranja pomoću umjetne inteligencije i autonomnog stvaranja umjetne inteligencije. Naglasili su da umjetnoj inteligenciji ne treba dati pravnu osobnost i da bi stoga prava intelektualnog vlasništva trebala pripasti isključivo ljudima. U izvješću su analizirana i autorska prava, prikupljanje podataka, poslovne tajne, upotreba algoritama i uvjerljivi krivotvoreni sadržaji (tzv. deep fakes).

EU studije o umjetnoj inteligenciji

Više pojedinosti.


 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: