Minuta je mjera za cijenu

Smjernice o komunikacijama unutar EU

0 Flares 0 Flares ×
Uredba ne ograničava operatore da primjenjuju naplatu po sekundi.

Od 15. svibnja svaka maloprodajna cijena (bez PDV-a) koja se naplaćuje potrošačima za regulirane cijene međunarodnih poziva unutar EU ne smije prelaziti 0,19 EUR po minuti za pozive i 0,06 EUR po SMS poruci.

Nova pravila o ograničenjima maloprodajnih cijena za međunarodne pozive unutar EU-a (fiksni i mobilni pozivi i SMS-ovi) uvedena su Uredbom EU-a (EU) 2015/2120 koja je izmijenjena i dopunjena.

Kako bi se osigurala dosljedna primjena Uredbe, BEREC je objavio Smjernice o utvrđivanju kriterija koje bi nacionalna regulatorna tijela trebala uzeti u obzir. Ove smjernice uključuju opće odredbe (opseg Uredbe, alternativne tarife, intervale naplate, itd.), kao i posebna pravila u kojima BEREC definira postupak i parametre za procjenu održivosti tih odredbi.

Uredba pokriva samo komunikacijske usluge unutar EU-a, koje se temelje na potrošnji i koje se nude potrošačima. Što se tiče zemljopisnog područja primjene Uredbe, uredba se odnosi na sve države članice EU, uključujući najudaljenije regije, koje su dio jedinstvenog tržišta EU. Za pozive podrijetlom iz Norveške, Islanda i Lihtenštajna, Uredba bi se primjenjivala čim se uključi u sporazum o Europskom gospodarskom prostoru (EEA).

Uredba ne ograničava operatore da primjenjuju naplatu po sekundi. Međutim, s obzirom da su cijene izračunate na minutu, smatra se da intervali naplaćivanja/naplate ne mogu biti dulji od 60 sekundi.

Uz reguliranu tarifu pružatelji usluga mogu ponuditi alternativne tarife koje pokrivaju ne-EEA, tj. treće zemlje, uključujući komunikacije unutar EU gdje cijene međunarodnih poziva unutar EU mogu premašiti gornje granice. Potrošači bi trebali imati mogućnost samostalnog odabira takvih tarifa.

Ograničenja cijena su u eurima. Pri pretvaranju gornjih granica cijena u valute koje nisu euri, operatori bi trebali koristiti metodu propisanu Odredbom.

U slučajevima kada operatori žele odstupiti od odredbi Uredbe, BEREC smatra da bi se procjena odstupanja trebala provoditi u dva koraka: nacionalno regulatorno tijelo bi trebalo početi s analizom referentne vrijednosti, a zatim bi trebalo procijeniti utjecaj na domaći model određivanja cijena. Ta dva koraka trebaju biti sekvencijalna i kumulativna. Što se tiče analize referentne vrijednosti BEREC je u svojim smjernicama definirao referentnu vrijednost koja će se prilagođavati godišnje, uzimajući u obzir podatke prikupljene od strane operatora.

Kako bi imali usporedive podatke, temeljene na istim pokazateljima za praćenje tržišta, te kako bi pripremili referentnu vrijednost BEREC-a za međunarodne pozive unutar EU, BEREC će izraditi obrazac vezano za prikupljanje podataka o međunarodnim pozivima unutar EU za fiksne i mobilne operatore. BEREC će objediniti podatke i objaviti izvješće o nalazima na godišnjoj razini.

BEREC je izradio video koji objašnjava odredbe Uredbe i ulogu Smjernica

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: